531 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Odeljenje za NATO i Bezbednosne Politike (DNBP)

Odeljenje za NATO i Bezbednosne Politike (DNBP)

Priprema neophodne dokumente za usmeravanje politika prema NATO-u;

Identifikuje i definiše arhiv službene komunikacije i multilateralnih sporazuma sa zemljama članicama NATO-a  kao i bilateralnih i multilateralnih odnosa u oblasti bezbednosti;
Pomaže u koordinaciji aktivnosti u zemlji, na osnovu politika NATO-a;

Izveštava o učešću Republike Kosova u međunarodnim programima i mehanizmima, uključujući i regionalnu bezbednost ;

Pomaže u pripremanju različitih materijala (memoranduma, sporazuma, stavova, strategija, planova rada) za saradnju sa NATO-om ;

Daje prioritet multilateralnim odnosima sa svakom od organizacija zaduženih za bezbednost i daje preporuke za inicijativu bilateralnih i multilateralnih pregovora i sporazuma u oblasti bezbednosti;

Koordinira međunarodnu saradnju Republike Kosova u oblasti bezbednosti;

Komunicira sa svim komponentama OEBS-a i mehanizmima povezanih sa OEBS-om;

Pomaže u pripremanju različitih dokumenata (memoranduma, sporazuma, stavova, strategija, planova rada) koji se odnose na saradnju sa OEBS-om .

Direktor: Ambasador Lulzim Hiseni
Email: dns.mpj@rks-gov.net
Tel: 038 200 77 120