533 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Odeljenje za regionalna pitanja

Odeljenje za regionalna pitanja (DRP):

Identifikuje i definiše arhivu zvanične komunikacije i podatke koji se odnose na bilateralne sporazume sa zemljama u regionu, kao multilateralne odnose u vezi sa regionalnim inicijativama i organizacijama;
Prati članstvo i učešće Kosova u regionalnim organizacijama i inicijativama; Sporazume sa relevantnim zemljama;
Izrađuje politike i analizira položaj Kosova u odnosu na države regiona;
Održava kontakte sa predstavnicima ovih zemalja koji su akreditovani u Republici Kosovo;
Daje prioritet bilateralnim i multilateralnim regionalnim odnosima sa svakom od zemalja regiona i regionalnim inicijativama i organizacijama i pruža preporuke za pokretanje pregovora bilateralnih i multilateralnih sporazuma;
Sarađuje sa Kancelarijom Premijera i resornim ministarstvima o članstvu Republike Kosovo u regionalnim organizacijama.

Albinot BIMBASHI
Direktor Odeljenja za Regionalne Odnose
Tel: 038 200 77 171
Email: dcr.mpj@rks-gov.net