534 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Odeljenje za ekonomske poslove i međunarodnu ekonomsku saradnju

1. Radom Odeljenja za ekonomske poslove i međunarodnu ekonomsku saradnju rukovodi direktor koji o svom radu podnosi izveštaje i neposredno je odgovoran generalnom direktoru.

2. Odeljenje daje podršku radu Ministarstva, uključujući odnose sa drugim ministarstvima u oblastima koja spadaju u nadležnost ovog Odeljenja. U koordinaciji rada sa drugim ministarstvima  i institucijama, Odeljenje je odgovorno za promovisanje ekonomskih interesa Republike Kosovo u inostranstvu.

3. Ispituje postupke za sticanje članstva u međunarodnim institucijama ekonomskog karaktera i obavlja poslove posle pristupanja tim institucijama.

4. Koordiniše rad i prati saradnju domaćih institucija sa međunarodnim ekonomskim i finansijskim institucijama.

5. Sarađuje sa resornim ministarstvima  i naročito sa nadležnim jedinicama zaduženim za integraciju, na pisanju i analiziranju pitanja granica, tržišta, banaka i drugih privrednih grana.

6. Predlaže, sačinjava i analizira sektorske politike u skladu sa razvojnim interesima zemlje.

7. U saradnji sa drugim nadležnim institucijama stvara održiva partnerstva sa investitorima i povoljnu klimu za sprovođenje politike podsticanja investicija.

8. Radeći zajedno sa drugim institucijama utvrđuje sektore u kojima postoji potreba za spoljnim investicijama i sektore koji su najpogodniji za strano investiranje kao i prioritetne projekte za finansiranje, na osnovu sektorskih prioriteta vlade.

9. Odeljenje za ekonomske poslove i međunarodnu ekonomsku saradnju organizovano je u dva odseka. 

a. Odsek za analizu i međunarodnu ekonomsku saradnju, koji određuje pravac politika i zakonskih mera i sprovođenje u skladu sa strateškim dokumentima za međunarodnu saradnju, konkretno za ekonomsku integraciju Kosova u  međunarodnim institucijama ekonomskog karaktera.

b. Odsek za promovisanje i investiranje u saradnji sa drugim institucijama angažovano je na postavljanju strategije za privlačenje investicija na Kosovo. Ocenjuje ostvareni nivo investicija i istražuje načine za njihovo povećanje. U saradnji sa drugim institucijama i sa diplomatskim predstavnicima, radi na unapređenju privrede, investicione klime u zemlji i na stvaranju bolje slike o Kosovu u svetu.

Shkelzen MORINA
Direktor Odeljenja za ekonomske poslove i međunarodnu ekonomsku saradnju
Tel:  038 200 77 007
Email: shkelzen.morina@rks-gov.net