535 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Odeljenje za međunarodne organizacije

Odeljenje za međunarodne organizacije (OMO)

Priprema potpune i detaljne dosijee za glavne međunarodne organizacije, posebno za Ujedinjene nacije i Savet Evrope;

Vodi saradnju sa svim vladinim mehanizmima Republike Kosova sa fokusom na aktivnosti koje se odnose na međunarodne organizacije i njihovom učešću u ovim organizacijama;

Identifikuje i stvara arhivu službene komunikacije i podataka o multilateralnim sporazumima koji se odnose na učešće i članstvo u međunarodnim organizacijama;

Neguje bliske odnose saradnje i uzajamno korisne sa svim NVO-ima na Kosovu i međunarodnim NVO-ima koje rade na Kosovu;

Ostvaruje komunikaciju i saradnju Republike Kosova sa međunarodnim organizacijama;

Razvija bliske odnose sa univerzitetima na Kosovu i drugim institucijama visokog obrazovanja, kao i sa relevantnim akademijama Kosova, u cilju stvaranja najboljih iskustava MIP-a o specifičnim pitanjima, posebno u unapređenju prezentacije u međunarodnim organizacijama;

Sarađuje sa odgovornim institucijama i resornim ministarstvima u pogledu članstva i predstavljanja Republike Kosova u međunarodnim organizacijama;

Daje prioritet multilaterlnim odnosima sa svakom od međunarodnih organizacija i daje preporuke za pokretanje multilateralnih sporazuma u vezi sa članstvom i učešćem Republike Kosova u međunarodnim organizacijama i multilateralnim inicijativama.

Ulpiana Neziri-Lama
Rukovodilac odeljenja za međunarodne organizacije
Director, Department for International Organisations
E-mail:  ulpiana.lama@rks-gov.net
Tel: +381 38 200 77160
E-mail: don.mpj@rks-gov.net
www.rks-gov.net/mpj