536 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Odeljenje za Politička Pitanja (OPP)

Odeljenje za Politička Pitanja (OPP):

Izrađuje preporuke i obaveštava u vezi sa političkim razvojima koja su vezi sa Demokratijom i ljudskim pravima; Kontrola Oružja i Razoružavanje; Vladavina prava i primena zakona; Humanitarna pitanja i izbeglice; i međunarodni razvoj, energetike i životne sredine;

Identifikuje i stvara bliske radne odnose sa svim relevantnim subjektima na Kosovu koji su aktivni u gore navedenim pitanjima;   

Blisko sarađuje sa Odeljenjem Međunarodnih Organizacija u obezbeđivanju potpunih objašnjenja iz Kosovske pozicije za sva pitanja koja dolaze ispred odgovarajućih organa OUN-a i ostalih organizacija sa ciljem da osoblje delegacija bude pripremljeno za važne sastanke na kojima predstavljaju Kosovo. 

Direktor: Sylë Ukshini
Email: dcp.mpj@rks-gov.net
Tel: 038 200 77 021