560 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Zamenik generalnog direktora

Zamenik generalnog direktora:

  • Na zahtev generalnog direktora, koordinira zadatke i rad političkih odeljenja pri MIP-u;
  • Na zahtev generalnog direktora, olakšava komunikaciju između ambasada i drugih diplomatskih misija sa Ministarstvom inostranih poslova;
  • Obezbeđuje svakodnevno upravljanje jedinicama, poštujući prioritete ključnih pitanja, kao i obezbeđujući da ti prioriteti budu predmet brzih i efikasnih radnji;
  • Nadgleda i izveštava o radu saveta u oblastima podređenih jedinica Generalne direkcije;
  • Pomaže generalnom direktoru, u saradnji sa političkim savetnicima, o glavnim tačkama Ministarstva;
  • Uspostavlja odnose saradnje sa predstavnicima stranih vlada na Kosovu i inostranstvu, sa međunarodnim organizacijama i NVO-ima;
  • Predstavlja Kosovo, na zahtev, na međunarodnim sastancima, nakon odobrenja od strane generalnog direktora;
  • Rukovodi kancelarijom generalnog direktora, u odsustvu generalnog direktora;
  • Obavlja i druge dužnosti koje su u vezi sa radnim mestom, na zahtev nadzornika.

Zamenik Generalnog Direktora, Xhelal SHAQIRI
Email: Xhelal.Shaqiri@rks-gov.net
Tel: 038 200 77 065