530 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Departamenti për Evropë dhe BE

Departamenti për Evropë dhe Bashkimin Evropian (DEBE):
 

  • Krijon një arkiv të komunikimit zyrtar në kuadër të Ministrisë lidhur me Integrimin Evropian;
  • Në bashkërendim me institucionet kompetente, është në shërbim të plotë të integrimit të vendit në strukturat evropiane, duke mbështetur plotësimin e standardeve integruese nëpërmjet proceseve transformuese politike dhe reformave strukturale;
  • Përmes Drejtorit të Përgjithshëm, i raporton ministrit dhe kabinetit të tij lidhur me progresin e integrimit në BE dhe sipas rastit njofton edhe Departamentet tjera përkatëse të Ministrisë;
  • Përgatitë dokumente të ndryshme (memo, qëndrime, strategji, plane të punës) për bashkëpunimin në procesin e Integrimit Evropian;
  • Përgatitë dokumente të nevojshme për raportiminnë mekanizmat e brendshëm dhe të jashtëm;
  • Në konsultim me Drejtorin e Përgjithshëm, bashkërendon bashkëpunimin në nivel multilateral me qeveritë e shteteve evropiane;
  • Bashkërendon përgatitjet e te gjitha dokumenteve të nevojshme në komunikimin me qeveritë e shteteve evropiane;
  • Prioritizon marrëdhëniet dypalëshe me secilin prej shteteve anëtare të BE-së dhe ofron rekomandime për Ministrinë lidhur me inicimin e negociatave për marrëveshjet dypalëshe me këto shtete;
  • Bashkërendon marrëdhëniet dypalëshe me shtetet tjera të Evropës;
  • Prioritizon marrëdhëniet dypalëshe me secilin prej shteteve të Evropës dhe ofron rekomandim për nismën e negocimit të marrëveshjeve dypalëshe me këto vende;.

Tel: 038 200 77 020
Email: dbe.mpj@rks-gov.net