533 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Departamenti për Marrëdhënie Rajonale

Departamenti për Marrëdhënie Rajonale (DMR):

Identifikon dhe përcakton një arkiv te komunikimit zyrtar dhe të dhënave lidhur me marrëveshjet dypalëshe me vendet e rajonit sikurse marrëdhëniet shumëpalëshe që lidhen me iniciativat dhe organizatat rajonale;
Përcjellë anëtarësimin dhe pjesëmarrjen e Kosovës në organizatat dhe nismat rajonale; agreements with the relevant countries;
Harton politikat dhe bën analiza për pozicionin e Kosovës karshi shteteve te rajonit;
Mban kontakte me përfaqësuesit e këtyre shteteve që janë të akredituara në Republikën e Kosovës;
Prioritizon marrëdhëniet rajonale dypalëshe dhe shumë paleshe me secilin prej vendeve të rajonit dhe nismat dhe organizatat rajonale dhe ofron rekomandim për nismën e negocimittë marrëveshjeve dy- dhe shumëpalëshe;
Bashkëpunon me Zyrën e Kryeministrit dhe Ministritë e linjës në lidhje me anëtarësimin e Republikës së Kosovës në organizata rajonale.

Albinot BIMBASHI
Drejtor e Departamentit për Marrëdhënie Rajonale
Tel: 038 200 77 171
Email: dcr.mpj@rks-gov.net