541 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Marrëveshjet tjera ndërkombetare i gjeni në gazetën zyrtare në tri gjuhët http://gzk.rks-gov.net/

Të gjitha dokumentet: http://www.mfa-ks.net/?page=1,72