599 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Departamenti për Azi dhe Oqeani

Lirie BERISHA
Drejtor i Departamentit për Azi dhe Oqeani

Tel: +383 (38) 200 77 096
Email: lirie.berisha@rks-gov.net