Baner | Ministria e Puneve te Jashtme

Informata për qytetarët e huaj për hyrje në Republikën e Kosovës

23 tetor 2021

Vendimi në fuqi i Qeverisë mbi masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19, përmban këto pika që kanë të bëjnë me hyrjet dhe daljet e qytetarëve vendas dhe të huaj brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Kosovës:

A. [Zbatimi territorial]

  1.  Ky vendim zbatohet në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës.

 

B. [Hyrjet dhe daljet e qytetarëve në dhe nga Republika e Kosovës]

  2.  Çdo person i cili  hyn në Republikën e Kosovës, duhet të posedoj  një nga dëshmitë e mëposhtme:

          2.1. Certifikatën e vaksinimit për vaksinimin e plotë (me dy doza) kundër COVID-19;

          2.2  Testi RT-PCR negativ për COVID-19, jo më i vjetër se 72 orë;

          2.3  Dëshmi se personi ka kaluar COVID-19 (test RT-PCR pozitiv i lëshuar jo më pak se 21 ditë dhe jo më shumë se 180 ditë ose rezultat pozitiv i testit të antitrupave serologjik –IgG, i lëshuar më së                  shumti para 30 ditëve;

          2.4  Test i shpejtë antigjen negativ jo më i vjetër se 48 orë.

 

  3.  Shtetasit e Republikës së Kosovës, si dhe personat me leje qëndrimi të përkohshëm ose të përhershëm në Kosovës, të cilët hyjnë në Republikën e Kosovës, në rast se nuk posedojnë një nga dëshmitë        sipas pikës 2.1 deri 2.4, duhet të vetë-izolohen për 7 ditë. Këta persona duhet të plotësojnë deklaratën nën betim për vetë-izolim në pikën kufitare përkatëse.

 

  4.  Nga kërkesa për të poseduar ndonjërën nga dëshmitë sipas pikës 2.1 deri 2.4 , lirohen:

          4.1  Personat të cilët hyjnë në Kosovë përmes aeroportit apo përmes pikave kufitare tokësore dhe largohen nga Kosova brenda tre (3) orësh përmes aeroportit ose pikave kufitare tokësore, me kusht që              në hyrje të nënshkruaj deklaratën se do ta lëshojë Kosovën brenda tre (3) orësh;

          4.2  Personat, të cilët punojnë si transportues profesionist (vozitës), me kusht që të respektojnë protokollin për transport ndërkombëtarë për mbrojtje nga COVID-19;

          4.3  Shtetasit e Republikës së Kosovës që kanë dalë jashtë Kosovës në 12 orët e fundit;

          4.4  Qytetarët e  huaj, të cilët kalojnë nëpër Kosovë përmes transportit të organizuar me autobus ose me linjë të rregullt ndërkombëtare, transit, me kusht që të nënshkruhet deklarata se do ta lëshojnë                       territorin e Kosovës brenda pesë (5) orësh;

          4.5  Diplomatët e huaj, të akredituar në Kosovë;

          4.6  Personat nën moshën gjashtëmbëdhjetë  (16) vjeçare.


Për më shumë informata, ju lutemi lexojeni të plotë VENDIMIN E QEVERISË mbi masat për luftimin e pandemisë COVID-19. Po ashtu, ju mund të shikoni faqen e Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (EDCD) për të shikuar nëse vendi juaj është në listën e vendeve me rrezik të lartë.


_______________________

Për më shumë informata rreth parandalimit dhe përhapjes së virusit COVID-19 në Kosovë, ju lutem drejtohuni tek:

Zyra e Kryeministrit:https://kryeministri-ks.net/dokumente/

Ministria e Shëndetësisë: https://msh.rks-gov.net/njoftimi-per-coronavirus/

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike:  https://niph-rks.org/informata-rreth-covid-19/

Kosovo Health - Ministria e Shëndetësisë: https://kosova.health/

Për më shumë, telefononi në:
+383 (0)38 200 80 800