527 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Divizioni për Komunikim Publik

Divizioni për Komunikim me Publikun, ofron mbështetje profesionale për Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës të Kosovës në realizimin e misionit të saj, duke mundësuar komunikimin dhe transmetimin, në opinionin e brendshëm dhe të jashtëm publik të pozicionit, qëndrimeve, mesazheve dhe orientimeve të shërbimit të jashtëm të Kosovës.

Aktivitetet kryesore të Divizionit për Komunikim Publik, përmes të cilave e realizon misionin e saj, janë: organizimi i konferencave për medie, mbajtja e kontakteve të rregullta me gazetarë vendës dhe ndërkombëtarë, përgatitja dhe shpërndarja e komunikatave, kumtesave dhe njoftimeve për përfaqësuesit e medieve, mundësimi dhe realizimi i intervistave të Ministrit të Punëve të Jashtme dhe Diasporës,dhe zyrtarëve të tjerë të lartë për medie, monitorimi i medieve të shkruara dhe elektronike, mirëmbajtja dhe menaxhimi i Ueb-faqes së MPJD-së dhe Ueb-faqeve të Ambasadave dhe Konsullatave të Republikës së Kosovës, mirëmbajtja dhe menaxhimi i medieve sociale (Twitter, Facebook, Youtube, Flicker, Instagram) të MPJD-së.

Divizioni për Komunikim Publik angazhohet fuqishëm në koordinimin e aktiviteteve që lidhen me diplomacinë publike. Kontribut dhe angazhim i posaçëm i Divizionit është zhvilluar në avancimin e diplomacisë digjitale dhe kulturore të MPJD-së.

Divizioni për Komunikim Publik ofron përkrahje teknike dhe profesionale për departamentet, misionet diplomatike dhe misionet konsullore, në të gjitha aspektet që lidhen me komunikimin e tyre me publikun brenda dhe jashtë territorit të Kosovës.

Divizioni për Komunikim Publik, përgatit dhe shpërndan botime të ndryshme në emër të  Ministrit të Punëve të Jashtme dhe Diasporës, ku përfshihen periodikët, përmbledhjet, prezantimet, katalogët si dhe publikime të tjera të kohëpaskohshme të Ministrisë, departamenteve dhe ambasadave të Republikës së Kosovës.

Divizioni për Komunikim Publik është pjesë e aktiviteteve të dikastereve të tjerë të Qeverisë së Kosovës, për të cilat ka interesim të veçantë të gazetarëve dhe medieve ndërkombëtare, përmes akreditimit, bashkorganizimit dhe menaxhimit të tyre.

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Komunikim Publik janë:

• Ofron përkrahje profesionale për ministrinë në fushën e komunikimit dhe informimit;
• Propozon, harton dhe siguron zbatimin e planeve të komunikimit të ministrisë;
• Organizon konferenca për media dhe përgatitë njoftime për shtyp, deklarata, raporte dhe publikime tjera mediale;
• Mirëmban ueb-faqen zyrtare të Ministrisë;
• Koordinon kërkesat për qasje në dokumente publike dhe përgatitë raporte mbi zbatimin e Ligjit për Qasje në Dokumente Publike.


Stafi i Divizionit për Komunikim Publik:

QENDRESA FAZLIU  
Zyrtare e Lartë për Komunikim Publik
Tel: +383 38 200 77 135

Email: qendresa.fazliu@rks-gov.net   

BUKURIE BAJRALIU 
Zyrtare për Diplomaci Kulturore
Tel: +383 38 200 77 144 
Email: bukurie.bajraliu@rks-gov.net


ARBEN RUGOVA 
Zyrtar për Informim dhe Monitorim
Tel: +383 38 200 77 064
Email: arben.rugova@rks-gov.net 


FATOS SHALA 
Fotograf
Tel: +383 38 200 77 157 
Email: fatos.shala@rks-gov.net

Kërkesa për qasje në Dokumente Publike

Zyrtar përgjegjës për trajtim të kërkesave për qasje në dokumente publike;
Bukurije BAJRALIU
Tel: +383 38 200 77 144
Email: bukurije.bajraliu@rks-gov.net


Adresa: Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Rr. “Luan Haradinaj”; 10000 Prishtinë; Republika e Kosovës
Email:
dkp.mpj@rks-gov.net