592 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Divizioni për Rajon

Kontakti:

Arta HASIMJA

Udhëheqëse e Divizionit për Rajon

Tel: +383 300 200 77 052

Email: arta.hasimja@rks-gov.net