598 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Divizioni për Afrikën Nënsahariane

Kontakti:

Kadri DAKAJ

Udhëheqës i Divizionit për Afrikën Nënsahariane

Tel: +383 300 200 77 085

Email: kadri.dakaj@rks-gov.net