609 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Departamenti për Diplomaci Ekonomike

Elmaze PIREVA
Drejtoreshë e Departamentit për Diplomaci Ekonomike

Tel: +383 (38) 200 77 047
Email: Elmaze.Pireva@rks-gov.net