618 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Divizioni për Arsim në Diasporë

Kontakti:

Ymer AVDIU

Udhëheqës i Divizionit për Arsim në Diasporë

Tel: +383 300 200 77 11 129

Email: ymer.avdiu@rks-gov.net