622 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Departamenti për Çështje Ligjore dhe Traktate

Kontakti:
Tel: +383 38 200 77 109
Email: arieta.podvorica@rks-gov.net