623 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Divizioni për Hartim dhe Harmonizim të Legjislacionit

Arjeta Podvorica

Udhëheqëse e Divizionit për Hartim dhe Harmonizim të Legjislacionit

77 109

Arjeta.Podvorica@rks-gov.net