496 - Sherbimet_konsullore | Ministria e Puneve te Jashtme

Informacije o konzularnim uslugama za sunarodnike

1.    Da li može da se izvrši aplikacija za lične dokumente  (ID i pasoše) u Diplomatskim/konzularnim  misijama Republike Kosova?  

Da, aplikacija za lične dokumente (ID i pasoše) može se obaviti u Diplomatskim/konzularnim misijama od meseca maja 2011.godine. 
 

 

 

2.    Da li može da se izvrši aplikacija za lične dokumente  (ID i pasoše) u Diplomatskim/konzularnim  misijama Republike Kosova? Putem pošte ? 

Ne, za lične dokumente ne može se aplikovati putem pošte zbog slike i elektronskog potpisa. 
 

 

 

3.    Da li može da se registruje činjenica rađanja ili sklapanja braka u jednoj od opština na Kosovu putem Diplomatske/konzularne misije Republike Kosova?  

Da, registracija činjenice rađanja, sklapanja braka ili smrti može se obaviti putem Diplomatskih/Konzularnih misija. Sve dokumente koje treba priložiti nalaze se na web stranici Ministarstva spoljnih poslova.  www.mfa-ks.net.

 

 

4.     Da li može da se aplikuje za gubitak ili dobijanje državljanstva Kosova putem Diplomatskih/Konzularnih misija Republike Kosova?  

Da, aplikacija za gubitak ili dobijanje državljanstva Kosova može da se vrši putem Diplomatskih/Konzularnih misija . Sve dokumente koje treba priložiti nalaze se na web – stranici Ministarstva spoljnih poslova.    www.mfa-ks.net.
 

 

 

5.    Da li može da se aplikuje za gubitak ili dobijanje državljanstva Kosova putem Diplomatskih/Konzularnih misija Republike Kosova, za maloletne osobe?  

Da, Da, aplikacija za gubitak ili dobijanje državljanstva Kosova može da se vrši putem Diplomatskih/Konzularnih misija za maloletnike na ime roditelja. Sve dokumente koje treba priložiti nalaze se na web – stranici Ministarstva spoljnih poslova  www.mfa-ks.net.
 

 

 

6.    Da li može da se traži pomoć Departmana konzulata pri Ministarstvu spoljnih poslova za državljane Kosova, koji su uhapšeni u jednoj od prihvatnih zelji?  

Da, Za državljane Kosova koji su uhapšeni ili se nalaze u pritvoru, može se uputiti zahtev pri Departmanu konzulata pri Ministarstvu za spoljne poslove u vezi pojedinosti njihovog hapšenja ili pritvora. Ovaj zahtev, nakon verifikacije podataka putem Ministarstva unutrašnjih poslova početno se upućuje od strane Diplomatskih/Konzularnih misija odgovornim organima dotične zemlje. 

 

 

7.    Da li može da se vrši provera vozačkih dozvola putem Diplomatskih/Konzularnih misija republike Kosova?  

Da, provera vozačkih dozvola može se vršiti putem Diplomatskih/Konzularnih misija pri Konzulatu-Departman za spoljne poslove.
 

 

 

8.    Da li mogu da se izdaju putna dokumenta za povratak (putni list)  putem Diplomatskih-Konzularnih misija Republike Kosova?  

Sa, Diplomatske/Konzularne misije Republike Kosova izdaju putna dokumenta za povratak (putni list) u slučaju gubitka pasoša, krađe ili nekog drugog hitnog slučaja – uvek nakon konsultacija sa departmanom konzulata za spoljne poslova.
 

 

 

9.    Da li može da se izda putni dokument za povratak (putni list)  u/ iz Departmana konzulata Ministarstvu spoljnih poslova ?  

Ne,  Departman konzulata pri Ministarstvu spoljnih poslova nema zakonske nadležnosti  da izdaje dokument putovanja za povratak (fletudhëtimin) u slučaju gubitka pasoša, krađe ili nekog drugog hitnog slučaja. Ovaj dokument može izdati samo Diplomatska/ Konzularna misija Republike Kosova. 

 

 

 

10.    Da li može da se traži pomoć od Diplomatske/ Konzularne misije Republike Kosova za državljane Kosova koji su preminuli u prihvatnoj zemlji ? 

Da, Diplomatske/Konzularne misije pružaju pomoć za državljane Kosova koji su preminuli u prihvatnoj zemlji i pomažu povratak preminulog.